Smart zber odpadu

GX zber odpadu

Adresná elektronická evidencia.
Automatizovaný množstvový zber.
Reálne dáta pre menej odpadu a lepšie triedenie.

Viac o smart riešení

Pre samosprávy
a zberové spoločnosti

kľúčové údaje pre obe agendy

Automatizovaný RFID systém

bez vplyvu obsluhy a chybovosti

Reálne nádoby aj vývozy

odhalí čierne nádoby aj neoprávnené výsypy

Evidencia prehľad kontrola

digitalizácia a inovácie samospráv

Využitie GX Zber odpadu

Databázový evidenčný systém odpadu

Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná na prevádzku, logistiku i administratívnu agendu. Tento systém dohliada na výsyp odpadu pomocou monitoringu kontajnerov a zberových vozidiel. Prináša používateľom presný skutočný stav vďaka automatickému zberu dát v reálnom čase. Dopĺňa tak neúplné až chýbajúce údaje k vývozu odpadu od domácností a subjektov. Teda priamo od zdroja, čo umožní aj adresnosť, férovosť a zmenu prístupu. Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou prinesie kvalitnejšiu službu občanom i klientom, vrátane optimalizácie nákladov. Jednoduché a finančne dostupné riešenie zlepší evidenciu a správu odpadu. Používajú ho samosprávy aj zberové spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska s parádnymi výsledkami.

Prínosy pre vývozcu

 • automatický zber bez zásahu a chybovosti obsluhy
 • prehľad výsypov a vyvezených nádob 
 • inventarizácia nádob
 • maximálne vyťaženie vozidiel
 • vyššia produktivita a lepší zvozový čas
 • výkazníctvo k faktúram a reklamáciám
 • optimalizácia zvozov a nákladov
 • kvalitnejšia služba pre klientov

Prínosy pre samosprávy

 • adresný prehľad a evidencia uskutočnených zvozov   
 • vyriešenie neplatičov a disciplína v poplatkoch 
 • podklady a kontrola faktúr za zber 
 • bezstarostný systém bez žetónov, nálepiek, čítačiek, skenovania … 
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností
 • zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a odklon zo skládok
 • preukázateľný rast triedenia odpadu

Prínos pre občanov a subjekty

 • informácie k vyvážanému odpadu
 • prehľad o službách vývozu 
 • zvýšenie záujmu o svoj odpad
 • zodpovednejší prístup vďaka dobrej motivácii
 • spravodlivosť pre poctivých obyvateľov 
 • lepšia komunikácia so samosprávou

Identifikácia kontajnerov

Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú inštalované podľa typu kontajnera. Spoľahlivé označenie je základom evidencie nádob. Systém dokáže evidovať a reportovať niekoľko užívateľských atribútov k nádobám. Poriadok v nádobách prináša detailný prehľad o reálnych množstvách vyvážaného a produkovaného odpadu.

Vyhodnotenie vývozov

Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť v jednom softvéri. Poskytujú informácie k službám zvozu online aj v archivovanej histórii prehľadu výsypov. Rýchla dostupnosť údajov šetrí čas a prácu. Štatistiky pre jednoduchú správu odpadu, vykazovanie činnosti a lepšie výsledky.

Adresná kontrola výsypov

K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu odpadu. Automatický systém totiž eviduje všetky výsypy s rozlíšením malých a veľkých nádob. Odstránením anonymity v kombinácii s identifikáciou každej nádoby ľahko odhalíte (ne)platiteľov za vývoz. Adresný prehľad pomáha cieleným opatreniam, väčšej zodpovednosti a spravodlivosti.

Zber odpadu v číslach

Spoznajte dáta a zlepšite svoje údaje

Práce a komunikácia s obyvateľmi, pre zvýšenie miery triedenia odpadu, je neustále potrebná. Štatistiky produkcie odpadu sú u nás stále nelichotivé. Obce často doplácajú na odpad, čo zbytočne zaťažuje rozpočet. Obce s aktívnym prístupom zvyšujú povedomie a cielenými opatreniami dosahujú výsledky. Riešením je GX Zber odpadu, účinný nástroj na podporu separácie, znižovania odpadu a trvalej motivácie.

446

smetí vyhodil obyvateľ do odpadových nádob v r. 2020, viac ako 1,2 kg na deň.

2

2,43 mil. ton je celková produkcia komunálneho odpadu na Slovensku za r. 2020

40

48,4% je podiel skládkovaného komunálneho odpadu v r.2020. Do roku 2035 ho má byť na skládkach max. 10%.

40

Za r. 2020 miera recyklácie stúpla na 43,7 %. Stále málo triedime. Do r. 2035 treba recyklovať až 65% odpadu.

22

Podľa štúdie IEP s množstvovým zberom klesá produkcia odpadu priemerne o 22%. Automatizovaný množstvový zber prináša, zo skúseností, násobne väčší pokles.

2

o 2,5% viac komunálneho odpadu sme vytvorili v porovnaní s r. 2019. Medziročné tempo rastu je odhadované na úrovni 1,5%. Zmeňme to.

Ak chcete zlepšiť tieto čísla stretnime sa

Reagujte na skládkovacie poplatky

Správa odpadu nie je jednoduchá ani krátkodobá agenda. Navyše je pod dohľadom zákona. Prax ukazuje, že často aj napriek vašim údajom, stále chýbajú informácie a čo je horšie, nesedia s realitou. Treba preto zvážiť, ako budete kontrolovať odpad a dosahovať zlepšenia. Nielen preto, že sú povinnosti plynúce z PPVO 2019-2025 aj z novelizovaného zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Najmä preto, aby ste dlhodobo mali nástroj, v ktorom sa odpad uživí sám a nebude dotovaný z rozpočtu. Aby ste systematicky prispievali k zodpovednejšiemu prístupu občanov, kde sused nebude doplácať na suseda a každý prejaví zvýšené úsilie triediť a zlepšovať stav od seba.

Kedy sú odpady skutočne smart?

30

Zníženie množstva odpadu cieli automatizovaný množstvový zber. Produkcia klesá o viac ako 30% už v prvých mesiacoch po zavedení a klesá z mesiaca na mesiac. Zvyšujú sa vytriedené zložky. Sú korektné dáta na rodinu. Poplatky nastavené adresne, ako pri energiách. Starostovia dostanú údaje, aké nikdy nemali. Neskutočná databáza a vychytaná evidencia dát. Nezmenia sa návyky pracovníkov zvozu. Občania sú na základe spravodlivého princípu zodpovednejší a motivovaní.

Dozviete sa viac na našom blogu

Funkcie

GX Zber odpadu umožňuje dôkladnú správu nádob a odpadu, čo šetrí nielen rozpočet, ale aj prírodu

RFID čipovanie podľa typu smetných nádob

Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomocou tzv. RFID tagov. Nesú so sebou adresné informácie o držiteľovi nádoby, stojiskách kontajnerov a oblastiach vývozu. Výsyp nádoby sníma čítačka priamo na vozidle automaticky bez zásahov personálu. Takto systém eviduje každý vývoz aj s detekciou neoznačených nádob. To vedie k identifikácii skutočného množstva kontajnerov a neplatených vývozov.

Evidencia nádob a kontrola vývozov

Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a výkazníctvo. Softvér vyhodnocuje a analyzuje údaje v okamihu výsypu, vo vzájomnej väzbe kontajner – vozidlo. Všetky reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť sú filtrovateľné, dajú sa tlačiť a exportovať vo viacerých formátoch.

Evidencia vývozu odpadu vďaka sledovaniu vozidiel

Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametrov vrátane práce nadstavieb. Dáta sú prepojené s aktivitou a GPS pozíciou vozidla. Vďaka tomu sa generujú elektronické reporty k vývozom v reálnom čase. Systém eviduje informácie o vyvezenom odpade a skutočnej lokalite, kde a kedy došlo k výsypu.

Správa a pasportizácia nádob

Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evidencia. Aplikácia umožňuje východiskovú evidenciu a pomáha pri inventarizácii smetných nádob. Slúži na vykonávanie dodatočných evidenčných zmien napr. pri poškodení alebo výmene nádob. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť prekážky aj reklamácie pri vývozoch.

Pripravenosť na ďalšie nadstavby

Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém, softvér poskytne údaje aj k produkcii odpadu na konkrétny subjekt. Systém popri vyvezenom množstve zaznamená pri zbere aj váhu každej nádoby voči typu kontajnera a typu odpadu. Zabezpečíme tiež prepojenie dát s iným využívaným systémom pre širšie využitie údajov podľa potrieb klienta.

Referencie

Ste v dobrej spoločnosti

Dostavili sa výsledky v číslach. Vyprodukovali sme menej zmesového komunálneho odpadu, z mesiaca na mesiac nám to klesá. Obyvatelia začali viac triediť a stúpajú vytriedené zložky. Zo systému si vieme vyexportovať informácie pre obyvateľov – číslo domu a priradená odpadová nádoba a množstvo komunálneho odpadu. Máme presný prehľad, koľko máme v obci odpadových nádob v jednotlivých objemoch. Máme prehľad, kedy sa vývoz uskutočnil s presnosťou na minútu. Je to pre nás úspora, lebo vývoz eviduje systém automaticky. Aj pre zberovú spoločnosť. Podľa starého systému sa zbieral odpad od 7.30 do 14.30, v súčasnosti sa zbiera od 7.30 do 11.00 hod.

Obec Dojč

Spôsob ako si každý obyvateľ vie transparentne vyhodnotiť koľko odpadu tvorí. Rodina si vie prispôsobiť tomu svoj rozpočet. Odpad je adresne prideľovaný aj spoplatňovaný producentami. Máme vychytanú evidenciu nádob, vieme koho sú a sedia nám počty s obcami. Môžem povedať, že v obci kde sme začali, poklesol komunálny odpad o 30%. Pre našich pracovníkov to neznamenalo skoro vôbec nič. Došlo k výraznej úspore pracovného času.

Technické služby Senica

Obyvatelia, ktorí triedili sa nám sťažovali, že sa to nijako neodráža na ich poplatkoch za odpad. Rozhodli sme sa nastaviť systém motivačne. Všeobecne záväzné nariadenie chceme upraviť tak, aby občania platili len za odpad, ktorí vyprodukujú. Okrem evidencie vývozov dobrovoľne aj vážime odpad. Automatizovaný množstvový zber sa podpísal pod rastúcu mieru triedenia odpadu. Zmesový komunálny odpad nám poklesol o takmer 27 % oproti roku 2020.

Obec Hlboké

Pracovníci nemusia fyzicky zbierať žetóny, riešiť disproporcie v nazbieranom a odovzdanom množstve s pracovníkmi obecných úradov. Zdokonalila sa evidencia nádob. Fakturujeme len reálne uskutočnené výsypy. Prechodom na plne automatizovaný množstvový zber sme eliminovali kontakty pre zmenu prístupu v súvislosti s pandémiou covid 19. Pri žetónovom systéme musel pracovník prevziať žetón, vložiť ho do vreca, odovzdať na úrade. Pri plne automatizovanej evidencii stačí zavesiť nádobu na vozidlo. Pracovník úradu nemusí po ukončení zvozu prepočítavať prinesené žetóny z obcí.

Ekover, s.r.o.

Do nakladania s odpadom systém vniesol viac adresnosti. Vďaka evidencii sme odhalili 400 domácností, ktoré boli dovtedy pre nás neviditeľné. Priemerný týždenný zber u nás bol na úrovni 1200 až 1300 nádob, momentálne máme 700. Ľudia už vyslovene čakali na tú možnosť, kedy budú platiť len za to, čo reálne vyprodukujú. Pracovníci nevedia do systému nijako zasiahnuť, čo eliminuje riziko čiernych výsypov alebo opakovaných výsypov tej istej nádoby. Systém zrýchľuje fakturáciu a dohľadávanie nedoplatkov. Za neplatičstvo vieme flexibilne reagovať prerušením vývozu odpadu.

Obec Veľké Úľany

Nevedeli sme v dnešnej dátovej dobe pomenovať kto koľko a akého druhu odpadu vyprodukuje ani koľko ľudí sa zapája do separácie. S automatizovaným systémom bez zásahu obsluhy zberového vozidla sme vylúčili chybovosť spojenú s ľudským faktorom. Nezmenili sa návyky ani spôsob práce zamestnancov našej spoločnosti. Vieme presne kde sú nádoby rozmiestnené, koľko ich vôbec je a kto ich využíva. Máme korektné dáta na rodinu. Dostali sme neskutočne presnú databázu. Starostovia online vidia, koľko bolo v obci komunálneho odpadu a vývozov. Ľudia získavajú prehľad o vlastnej produkcii odpadu, tak ako si viem pozrieť koľko som predátoval v mobile. Zaviedli sme to na komunálne odpady, ale plánujeme to aj na všetky farebné nádoby.

Hater - Handlová spol. s r.o.

Mesto pristúpilo k čipovaniu nádob na komunálny odpad v domácnostiach aj u podnikateľov. Chceme mať zber dát z vývozu odpadu v reálnom čase, ako aj ich analýzu. Evidencia a správa odpadov patrí v súčasnosti k inováciám moderných miest. Tým, že domácnosti zodpovednejšie pristúpia k triedeniu odpadu, znížia svoj nevytriediteľný komunálny odpad, ktorý putuje na riadenú skládku odpadov.

Mesto Spišská Belá
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v komunálnych službách

Údržba ciest

Monitoring komunálnej techniky pri správe komunikácií.

Preprava VOK a VKK

Logistika a identifikácia veľkoobjemových kontajnerov.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring používania a ochrana flotily vozidiel

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne