Zber odpadu

GX zber odpadu

Účinný nástroj množstvového zberu.
Reálne dáta pre lepšie výsledky nakladania s odpadom.

Chcem vedieť viac

Pre samosprávy
aj zberové spoločnosti

kľúčové údaje pre obe agendy

Automatický bezobslužný systém

bez zásahov obsluhy a chybovosti

Skutočný
počet nádob

odhalí čierne nádoby aj neplatené výsypy

Neustála
starostlivosť

Technická podpora a vývoj podľa lokálnych požiadaviek

Využitie

Zber odpadu

Vývoz odpadu je pravidelná služba občanom náročná na prevádzkové, logistické i administratívne náklady. Tento systém dohliada na výsyp odpadu s automatickým zberom dát. Monitoruje vývoz kontajnerov pre vykazovanie reálneho stavu. Dopĺňa tak neúplné až chýbajúce dáta k nakladaniu s odpadom, získateľné z vývozu domácností a subjektov. Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou prinesie transparentné služby a trvalé úspory prevádzkových nákladov. Inteligentné jednoduché riešenie, ktoré zlepší vykazovanie odpadu.

Prínosy pre vývozcu

 • automatický zber bez zásahu a chybovosti obsluhy
 • prehľad výsypov a vyvezených nádob 
 • výkazníctvo pre obce k faktúram a reklamáciám
 • optimalizácia zvozov a nákladov

Prínosy pre samosprávy

 • adresný prehľad vyvezeného odpadu   
 • poriadok a disciplína v poplatkoch za služby
 • podklady a kontrola faktúr za zber 
 • bezstarostný systém bez žetónov, nálepiek, čítačiek, skenovania … 
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností

Prínos pre občanov a subjekty

 • informácie k vyvážanému odpadu
 • prehľad o službách vývozu 
 • zodpovednejší prístup 
 • spravodlivosť pre poctivých obyvateľov 

Identifikácia kontajnerov

Identifikátory na monitorovanie smetných nádob sú inštalované podľa typu kontajnera. Spoľahlivé označenie je základom evidencie nádob. Systém dokáže evidovať a reportovať niekoľko užívateľských atribútov k nádobám. Poriadok v nádobách prináša detailný prehľad o reálnych množstvách vyvážaného a produkovaného odpadu.

Vyhodnotenie vývozov

Elektronické reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť v jednom softvéri. Poskytujú informácie k službám zvozu online aj v archivovanej histórii prehľadu výsypov. Rýchla dostupnosť údajov šetrí čas a prácu. Štatistiky pre jednoduchú správu odpadu, vykazovanie činnosti a lepšie výsledky.

Adresná kontrola výsypov

K nádobám je možné evidovať subjekt a teda pôvodcu odpadu. Automatický systém totiž eviduje všetky výsypy s rozlíšením malých a veľkých nádob. Odstránením anonymity v kombinácii s identifikáciou každej nádoby ľahko odhalíte (ne)platiteľov za vývoz. Adresný prehľad pomáha cieleným opatreniam, väčšej zodpovednosti a spravodlivosti.

Zber odpadu v číslach

Kontrolný aparát pre lepšie čísla

Obyvateľov je potrebné informovať a komunikovať s nimi o triedení odpadu. Obce ktoré to robia, zvyšujú povedomie, robia opatrenia a dosahujú výsledky. Štatistiky produkcie odpadu sú však stále nelichotivé, a obciam stále rastú náklady a doplácajú na odpad.

435

Slovák vyprodukoval za rok 2019 v priemere 435 kg odpadu ročne, na deň takmer 1,2 kg.

2

Za rok 2019 Slovensko vyprodukovalo 2,37 mil. ton komunálneho odpadu.

50

Slovensko je skládková veľmoc, väčšina odpadu končí na skládkach, s mierou skládkovania za vlaňajšok 50, 6%. Do roku 2035 má končiť na skládkach do 10% odpadu.

40

Stále nedostatočne triedime. Za rok 2019 je miera recyklácie 40,3 %. Do roku 2035 treba recyklovať až 65% odpadu.

22

Mestám a obciam s množstvovým zberom klesla produkcia odpadu priemerne o 22%.

Ak chcete zlepšiť tieto čísla stretnime sa

Legislatíva zberu odpadu

Správa odpadu nie je jednoduchá ani krátkodobá agenda. Navyše je pod dohľadom zákona. Prax ukazuje, že často aj napriek vašim údajom, stále chýbajú informácie a čo je horšie, nesedia s realitou. Treba preto zvážiť, ako budete kontrolovať odpad a dosahovať zlepšenia. Nielen preto, že sú povinnosti plynúce z PPVO 2019-2025 aj z novelizovaného zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Najmä preto, aby ste dlhodobo mali nástroj, v ktorom sa odpad uživí sám a nebude dotovaný z rozpočtu. Aby ste systematicky prispievali k zodpovednejšiemu prístupu občanov, kde sused nebude doplácať na suseda a každý prejaví zvýšené úsilie triediť a zlepšovať stav od seba.

Funkcie

Zber odpadu od GX umožňuje dôkladný monitoring odpadov, ktorý šetrí nielen peniaze, ale aj prírodu

Elektronické označenie podľa typu kontajnera

Smetné nádoby sú jednoznačne identifikované pomocou tzv. RFID tagov. Nesú so sebou adresné informácie o držiteľovi nádoby, stojiskách kontajnerov a oblastiach vývozu. Výsyp nádoby sníma čítačka priamo na vozidle automaticky bez zásahov personálu. Takto systém eviduje každý vývoz aj s detekciou neoznačených nádob. To vedie k identifikácii skutočného množstva kontajnerov a neplatených vývozov.

Softvér na vyhodnotenie zvozov

Služba na princípe cloudu zjednodušuje agendu a výkazníctvo. Softvér vyhodnocuje a analyzuje údaje v okamihu výsypu, vo vzájomnej väzbe kontajner – vozidlo. Všetky reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť sú filtrovateľné, dajú sa tlačiť a exportovať vo viacerých formátoch.

Monitoring zvozu odpadu vďaka sledovaniu vozidiel

Monitoring prevádzky vozidla a výkonových parametrov vrátane práce nadstavieb. Dáta sú prepojené s aktivitou a GPS pozíciou vozidla. Vďaka tomu sa generujú elektronické reporty k vývozom v reálnom čase. Systém eviduje informácie o vyvezenom odpade a skutočnej lokalite, kde a kedy došlo k výsypu.

Mobilná aplikácia na správu kontajnerov

Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evidencia. Aplikácia umožňuje východiskovú evidenciu a pomáha pri inventarizácii smetných nádob. Slúži na vykonávanie dodatočných evidenčných zmien napr. pri poškodení alebo výmene nádob. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť prekážky aj reklamácie pri vývozoch.

Pripravenosť na ďalšie nadstavby

Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém, softvér poskytne údaje aj k produkcii odpadu na konkrétny subjekt. Systém popri vyvezenom množstve zaznamená pri zbere aj váhu každej nádoby voči typu kontajnera a typu odpadu. Zabezpečíme tiež prepojenie dát s iným využívaným systémom pre širšie využitie údajov podľa potrieb klienta.

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v komunálnych službách

Údržba ciest

Monitoring komunálnej techniky pri správe komunikácií.

Preprava VOK a VKK

Logistika a identifikácia veľkoobjemových kontajnerov.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring používania a ochrana flotily vozidiel

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne