Ochrana osobných údajov

je v GX Solutions a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Akým spôsobom si môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo podaním žiadosti emailom na adresu  info@gxsolutions.eu
Alebo zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti GX Solutions a.s. uvedenú v záložke kontakty.
GX Solutions a.s. poskytne dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.
GX Solutions a.s. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Zásady používania súborov cookies

  1. Na účely správneho fungovania webového sídla Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka pri návšteve tohto webového sídla.
  2. Súbory cookies pomáhajú napr.: k správnej funkčnosti webového sídla Prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ na svojich stránkach využíva nasledujúce typy cookies:
NázovDoménaVlastníkPlatnosťTyp
pll_languagegxsolutions.skPrevádzkovateľ1 rokFunkčné cookie
eucookielawgxsolutions.skPrevádzkovateľ1 rokFunkčné cookie

Cookies „pll_language“ používame na zapamätanie jazyka zvoleného používateľom pri opakovanom návrate na webovú stránku a tiež na získanie informácií o jazyku, keď nie sú dostupné iným spôsobom.

Cookies „eucookielaw“ používame na zapamätanie si zatvorenia cookies oznámenia vo forme lišty užívateľom.

Tieto dáta majú povahu tzv. metadát, to znamená, že neobsahujú žiadne konkrétne Osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať konkrétnu osobu.

Prevádzkovateľ tak využíva 1 typ cookies:

  1. Funkčné cookies– používajú sa na rozpoznanie návštevy webového sídla Prevádzkovateľa a umožňujú im ponúknuť vám vylepšené a personalizované funkcie, ako je napríklad  zapamätanie si užívateľských preferencií. Tieto cookies si teda pamätajú voľby Dotknutej osoby, na základe čoho zlepšujú užívateľský komfort pri používaní webového sídla Prevádzkovateľa. Tieto cookies zbierajú anonymizované informácie.

Prevádzkovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k jich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu Osobných údajov.

Na tento účel prijal aj nasledovné mimoriadne opatrenia:

  • Anonymizácia Osobných údajov,
  • Schopnosť obnoviť dostupnosť Osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov,
  • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti spracovania,
  • Viacúrovňový firewall,
  • Antivírusovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov,
  • Prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby Prevádzkovateľa.