Ochrana osobných údajov

je v GX Solutions a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Akým spôsobom si môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo podaním žiadosti emailom na adresu  info@gxsolutions.eu
Alebo zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti GX Solutions a.s. uvedenú v záložke kontakty.
GX Solutions a.s. poskytne dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.
GX Solutions a.s. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.