Skip to main content

Smart odpady nie sú iba inteligentné odpadové nádoby. Aj do odpadového hospodárstva vstúpili technológie, ktoré prinášajú automatizáciu, podobne ako napr. v priemyselnej výrobe. Prinášajú možnosť účinnejšie poznať všetko, čo sa deje s odpadom, aby sa s ním narábalo efektívnejšie. Prenesenie technológie a dát do množstvového zberu odpadu to poznanie spresní a kvantifikuje a dokáže uľahčiť život, zvýšiť efektivitu správy odpadu a aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Základ množstvového zberu novej generácie je elektronizácia a automatizácia.

Čo je a čo nie je smart odpad? 

Ľudia majú často skreslené predstavy čo znamenajú “smart odpady”. Z nejakého dôvodu sa mylne zhodli na tom, že kľúčovou súčasťou inteligentného odpadu je iba zavedenie nových technológií. Napríklad inteligentný odpad si predstavujeme cez označené smetiaky alebo aplikácie pre občanov, alebo evidenciu odpadu bez ohľadu na kvalitu vstupných dát. Toto vnímanie je však mylné a povrchné. Dostať upozornenie, keď sa váš kôš naplní na 90%, nie je v skutočnosti veľmi smart – neposkytne vám to čas na reakciu a prijatie nasledných opatrení a ani nie je k dispozícii dostatok údajov, ktoré by operátorovi pri správe odpadu prospeli a umožnili mu vykonať strategické rozhodnutia.

Ani paušálne poplatky za odpad nie sú veľmi smart. Každý predsa vyprodukuje iné množstvo odpadu. Prečo by mal platiť viac a ako ho to má motivovať k šetrnejšiemu správaniu? Aj preto sa začal zavádzať množstvový zber odpadu, ktorý aktuálne už existuje v rôznych formách.

Množstvový zber

Množstvový zber je forma výberu poplatkov za odpad, ktorá uplatňuje princíp „plať za to, čo vyhodíš“ a motivuje občanov k environmentálnemu správaniu. Náklady na zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu a na zhodnotenie triedeného zberu bioodpadov znášajú obce, ktoré na tento účel vyberajú poplatky za odpad od občanov. Poplatok za odpad môže byť paušálny alebo riešený podľa množstva produkovaného odpadu. Podľa odbornej literatúry je práve druhá možnosť (ďalej len „množstvový zber“) účinný nástroj pre zvýšenie miery triedenia a recyklácie a zároveň zníženie množstva odpadu smerujúceho na skládku alebo do spaľovne.

Prínosy množstvového zberu

Množstvový zber na Slovensku znižuje produkciu zmesového odpadu na obyvateľa v priemere o 22 %. Vychádza to zo štúdie IEP (Slučiaková, 2019), ktorá skúmala vplyv zavedenia množstvového zberu na produkciu zmesového komunálneho odpadu a triedený zber pomocou údajov o komunálnom odpade a type poplatkov za obdobie rokov 2010-2018.

Skúsenosti GX z praxe

Automatizovaný množstvový zber znižuje produkciu odpadu v priemere o viac ako 30%. Hneď od začiatku je silná zmena správania sa ľudí. Vedia, že strácajú anonymitu a už sa neskryjú za to, čo sa predtým nedalo zistiť. Všímajú si viac svoj odpad aj svoje okolie. Všeobecne environmentálna vyspelosť narastá no pre ľudí je dôležitá finančná motivácia. Ak bude tzv. model PAYT správne nastavený a nevynechá sa pri zavedenom systéme aj pravidelná komunikácia nastane poriadok a spravodlivosť.

Spôsoby množstvového zberu odpadu

Kontajnerovo intervalový zber

Najčastejšie sa u nás používa kontajnerovo- intervalový zber, kde sa výška poplatku počíta na základe počtu vývozov zbernej nádoby. Pri ňom sa výška poplatku vypočíta podľa frekvencie vývozov a veľkosti nádoby. Obyvatelia si môžu na začiatku roka, prípadne počas roka, zvoliť veľkosť nádoby (zvyčajne 110, 120 alebo 240l) ako aj počet vývozov (zvyčajne 1, 2 alebo 4-krát mesačne). Keďže výška poplatku sa odvíja iba od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu, množstvo odpadov má slabší vplyv na poplatok oproti zberu prostredníctvom žetónov, resp. označených nádob. Kontajnerovo-intervalový zber môže znížiť množstvo zmesového odpadu o 11 %.

Zber pomocou žetónov

Druhým najčastejším typom zberu je množstvový zber pomocou žetónov, ktoré si občan zavesí na smetnú nádobu. Pokiaľ má občan záujem o jej vyprázdnenie, vyloží nádobu na určené miesto, prepravca nasníma kód a nádobu vyprázdni. Cena žetónu je stanovená podľa veľkosti nádoby a nákladov na jej vyvezenie. Občan si tak reguluje poplatky podľa počtu použitých žetónov.

Čiarové, QR kódy a RFID čipy

Tento typ zberu funguje na rovnakom princípe ako systém žetónov. V tomto prípade má občan nádobu označenú špecifickým čiarovým, resp. QR kódom alebo RFID čipom. Pokiaľ má záujem o jej vyprázdnenie, vyloží nádobu na určené miesto, prepravca nasníma kód a nádobu vyprázdni.

Kombinovaný zber

Ide o kombináciu paušálneho a niektorého z množstvových typov zberu v jednej obci. Zvyčajne ide o rozlíšenie obyvateľov žijúcich v rodinných domoch, pre ktorých je zavedený nejaká forma množstvového zberu a obyvateľov v bytoch s paušálnym poplatkom.

Automatizovaný množstvový zber

Najmodernejšou alternatívou voči zberu pomocou žetónov a kontajnerovo intervalového zberu je automatizovaný zber odpadu postavený na GPS a RFID technológiách. Umožňuje elektronizáciu zvozu odpadu, digitalizáciu nádob, monitoring a plánovanie zberových vozidiel. PAYT model je ľahšie nastaviť v závislosti od hmotnosti odpadu alebo skutočného počtu vyvezených nádob. A vďaka merateľným a preukázateľným dátam. Váženie odpadu spolu s elektronickou evidenciou nádob využívajú napríklad od roku 2020 v obci Dojč, kde evidujú hmotnosť každej nádoby zvlášť pomocou zberového vozidla vybaveného čítačkou a vážiacim systémom. Výška poplatku za komunálne odpady pre jednotlivé domácnosti sa následne určuje podľa skutočnej hmotnosti odpadu vyprodukovaného v predchádzajúcom roku.

V roku 2019 iba necelých 15 % populácie v 192 obciach platilo poplatok v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu. Väčšina obcí účtuje obyvateľom ročný paušálny poplatok, ktorý je pre všetkých obyvateľov obce rovnaký bez ohľadu na produkované množstvo odpadu. Náklady na odpad z domácností, ktoré produkujú viac odpadu sú tak čiastočne dotované domácnosťami s nižšou produkciou odpadu. Toto nie je ani spravodlivé, ani smart a už ani dostatočné pri cieľoch, ktoré od nás očakáva EÚ, ak chceme do roku 2035 skládkovať do 10% odpadu.

Ku váženiu odpadu nás viedla hlavne snaha optimalizovať naše náklady na odpad. V roku 2015 sme z obecného rozpočtu doplácali na odpadové hospodárstvo 45 000 eur a pritom sme od obyvateľov na poplatkoch vybrali 18 000 eur. (..) Následne sme zvyšovali poplatky pre obyvateľov, ktoré predtým sedem rokov nerástli. Ale táto cesta nebola spravodlivá pre tých, ktorí triedili a produkovali minimum. Preto sme chceli nájsť spôsob, ako šetriť peniaze obci aj občanom. A ako sme zistili, riešenie nám môžu poskytnúť moderné technológie.

Slavomíra MelišováStarostka obce Dojč

Množstvový zber 21. storočia

Smart množstvový zber odpadu umožňujú dobré dáta

Aby ste si naplánovali inteligentný (alebo smart) zber odpadu, musíte mať najskôr prehľad o všetkých nádobách na odpad, ktoré zbierate. Musíte vedieť umiestnenie koša, kapacitu a druhy odpadu. Je tiež múdre sledovať, ako rýchlo odpadkový kôš dosiahne kapacitu.
Vďaka týmto dátam možno budete chcieť znova zvážiť veľkosti zásobníkov alebo premiestniť nádoby, ktoré dosahujú kapacitu príliš rýchlo alebo príliš pomaly. Dostatočná kapacita separovateľného odpadu, ako je sklo, plast, papier alebo elektronický odpad, motivuje ľudí k zodpovednosti a recyklácii a dobrá recyklácia môže mať za následok aj zníženie zmesového odpadu. Zber odpadu je účinný vtedy, ak je v čase vyzdvihnutia aspoň 70% zozbieraných košov zaplnených. Ak zbierate poloprázdne a prázdne koše, zber odpadu nie je smart.
Keď budete mať tieto údaje k dispozícii, môžete optimalizovať svoje trasy zberu odpadu, frekvencie a zaťaženie vozidiel, čo má za následok celkové zníženie nákladov na zber odpadu a zníženie emisií uhlíka.

 • identifikácia čiernych nádob – v čase písania článku jediný automatizovaný systém na trhu, ktorý vie odlíšiť označené a neoznačené nádoby
 • evidenčná komunikácia –  jednotná platforma a  jedna databáza údajov pre samosprávu aj zvozovú spoločnosť (a v konečnom dôsledku aj pre občana). Všetci majú rovnaké údaje, v rovnakom čase bez možnosti ich skresliť alebo zmanilupovať. Evidencia je štatisticky presná. Obec aj vývozca tak majú svoje vlastné reporty so zhodnými dátami generovanými z jednej databázy . 
 • produkcia odpadu – moderný systém umožňuje aj prepojenie na váženie odpadu každej jednej nádoby a merať tak odpad cez vyprodukované a vyvážané kg odpadu. 
 • monitoring zberových vozidiel – ak množstvový zber nie je priamo prepojený so zberovými vozidlami, alebo sa nádoby označujú len ručne pracovníkmi úradu (alebo zvozovky) úroveň dát a ich užitočnosť klesá 
 • monitorovanie kontajnerov – sleduje rôzne druhy, rôzne komodity odpadov, malé smetné nádoby, ale aj veľkoobjemové kontajnery. Nádoby sú z rôznych materiálov čomu zodpoveda aj elektronické označenie, kde už nestačí iba nálepka
 • získanie a prenos udajov  je okamžitý a reálnom čase. Ak nadobu načíta pracovník s ručnou čítačkou vzniká tiež elektronická evidencia (dostane sa do software riešenia). Táto evidencia však nemusí zachytiť všetky nádoby, lebo pri absencii  automatizacie systém nezachytí vysypanie  neoznačených nádob. To čo nezvládne osoba, dokáže iba automatický monitoring vo vozidle. Ručne zbierané dáta preto nie sú často správne a už vôbec nie v reálnom čase.
 • monitoring na zbernom dvore – rovnaký identifikátor pod akým sa vyváža odpad z domácností (môže to byť karta napr. alebo RFID kľúč) je možné adresne evidovať aj pre odpad prinesený na zberný dvor. Vďaka tomu je možné kompletné podchytenie domácností a subjektov od ich domu až po odpad odovzdaný na zberný dvor. 
 • riešenie na špekulantov – v praxi sa neraz stalo, že obyvateľ obce preniesol svoju nádobu do iného mesta, aby tam vysypal odpad a ušetril. Dal si tú námahu, ale v tej chvíli nevedel , že elektronické označenie na nádobe (RFID) a GPS  ukázali v systéme obce, že nádoba bola evidovaná a vysypaná na rozličných miestach. Vďaka automatizovaným systémom už viac ľudia nie sú neviditeľní.
 • systém technologicky nestarne – rôzne poradenské spoločnosti k odpadom si dnes  hovoria, že majú inteligentné riešenia, keď vzdelávajú a tlačia letáky ako triediť odpad. Skutočné inovácie však prichádzajú iba keď máte za sebou vývoj, zázemie a  technologické skúsenosti. Projekty musia stáť na reálnych príkladoch z praxe – nesmú to byť piloty, ale funkčné riešenia keďže sa často investuje z verejných financií.
 • správa agendy údržby ciest: ako pridaný benefit pre samosprávu, ktorá nielen vozí komunálny odpad 
 • kompletný monitoring zvozového procesu:  od pôvodcu odpadu (zdroja) cez prevoz až na skládku. Všetko je evidované a nič sa nemôže stratiť. Vďaka týmto užitočným dátam sa dajú optimalizovať vozidlá, skracovať časy, optimalizovať kapacity a lepšie plánovať.

Experti na odpadové hospodárstvo hľadajú spôsoby ako znížiť produkciu odpadu cez automatizáciu

Ciele, ktoré nám EÚ v oblasti nakladania s odpadmi do roku 2035 nadiktovala rozprúdili veľké debaty na EPI konferencii.  Zapojilo sa do nej viac ako 200 odborníkov, zástupcov štátu a firiem, ktoré sa tejto téme venujú. Jednou z ciest ako znížiť množstvo odpadu je množstvový zber. GX Solutions do neho navyše vnášajú automatizáciu a chirurgicky presné dáta.

Prínosy automatizovaného množstvového zberu pre samosprávy a vývozcov odpadu

Rastúce náklady na vývoz a nakladanie s odpadom zaťažujú rozpočty samospráv každým rokom viac. Spôsobuje to aj zavádzanie mnohých opatrení podporujúcich odklon odpadu zo skládok. Pokrývajú to vybrané poplatky za odpad od občanov, ktoré však mohli byť využité ako prostriedky na školy, chodníky či cyklotrasy. O to dôležitejšie sú dnes informácie priamo od zdroja – pôvodcov odpadu. Dnes ich už môžete mať elektronicky: adresne, presne a načas.

Prínosy pre samosprávy

 • adresný prehľad a evidencia uskutočnených zvozov
 • vyriešenie neplatičov a disciplína v poplatkoch
 • podklady a kontrola faktúr za zber
 • bezstarostný systém bez žetónov, nálepiek, čítačiek, skenovania …
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností
 • zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a odklon zo skládok
 • preukázateľný rast triedenia odpadu

Prínos pre vývozcu odpadu

 • automatický zber bez zásahu a chybovosti obsluhy
 • prehľad výsypov a vyvezených nádob 
 • inventarizácia nádob
 • maximálne vyťaženie vozidiel
 • vyššia produktivita a lepší zvozový čas
 • výkazníctvo k faktúram a reklamáciám
 • optimalizácia zvozov a nákladov
 • kvalitnejšia služba pre klientov

S lepšími dátami pre inteligentnú správu odpadu

Smart odpad to sú užitočné dáta a automatizácia. Inteligentné riešenia odpadu poskytujú cenné dáta bez vplyvu ľudského faktora v reálnom čase.
. Lepšie porozumiete odpadu, s ktorým nakladáte a keď porozumiete plytvaniu, môžete pracovať inteligentnejšie. Šetríte čas, náklady a poskytuje lepšie služby. Až vtedy môžete hrdo povedať, že vaše odpady sú smart. Smart množstový zber odpadu prospieva nám všetkým. Odpadové spoločnosti znižujú náklady a nezaťažujú životné prostredie a dopravu viac, ako je potrebné, a občania si vďaka tomu užívajú čistejšie a zelenšie prostredie s kvalitnejšou a spravodlivejšou službou.
.

Prečítajte si tiež prípadovú štúdiu o obci Dojč na Slovensku, kde znížili produkciu odpadu o 30%

Odpad nie je zadarmo. Rastúce náklady na nakladanie s odpadom tlačia na zvyšovanie poplatkov od občanov a zároveň zaťažujú rozpočty samospráv, keďže mnohé samosprávy v praxi nemajú inú možnosť ako odpadové hospodárstvo dotovať z vlastných rozpočtov. Produkcia zmesového komunálneho odpadu v obci klesla po zavedení automatizovaného množstvového zberu z 250 ton v roku 2019 na 179,39 ton v roku 2020.

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať