Skip to main content

Klient: VolksWagen Slovakia

Začiatok spolupráce: 2015

Cieľ spolupráce: zber dát o preprave, zefektívnenie procesu, elektronizácia evidencie, presné sledovanie nákladov

Poskytnuté služby: zber dát s mobilnou jednotkou GX Box, integrácia dát o preprave do nadradeného systému

Zhrnutie prípadovej štúdie

VolksWagen Slovakia čelil problémom pri náročnej logistike tisícov zamestancov na miesto určenia v závode. Nepresné a neadresné riešenie nahradil komplexný informačný systém, v ktorom úloha GX Solutions bola hardvérová podpora prepravného procesu s vyhodnotením stavu prepravy. Ten s pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8 000 zamestnancov Volkswagen Slovakia z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Na ich základe je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke. Výsledkom je predovšetkým plynulá produkcia bez výpadkov. Ďalším pozitívom je tiež znižovanie emisií a elektronizácia agendy k preprave zamestnancov..

8000

zamestnancov denne

30

prepravných liniek

140

Prepravná vzdialenosť

VolksWagen Slovakia potreboval dopraviť denne 8000 pracovníkov do vzdialenosti až 140 km, aby mohli svoje úlohy na linke vykonávať načas bez prerušenia produkcie. Takúto náročnú logistickú úlohu zvládne iba prepracovaný informačný systém.  Okrem dobre zorganizovanej dopravy a svedomitosti ľudí môžu logistiku ovplyvniť aj externé faktory ako zápchy či vrtochy počasia. Vzhľadom na rast produkcie bolo nutné vytvoriť sofistikované opatrenia na udržanie výroby v chode. 

Ako to vyzeralo v závode pred zavedením monitoringu prepravy

Pred implementáciou riešenia mal VW Slovakia zmluvnú dopravu cca 30 mimobratislavských liniek od troch autodopravcov, ktorí zabezpečovali dopravu zamestnancov na 3 zmeny počas celého týždňa. Procesu chýbala softwarová podpora. Pracovníci podpísali dohodu o prepravných podmienkach a evidencia prebiehala iba na papieri. S papierovým preukazom preukazovali pred vstupom do autobusu, pričom nebola možná kontrola na oprávnenosť nástupu a počet realizovaných ciest. Cesty sú platené pracovníkom paušálne za celý mesiac, korekcie sa robili porovnávaním prítomnosti z dochádzky. Rovnakým spôsobom sa robila aj kontrola vyťaženosti spojov. Informovanie o prípadných problémoch s prevádzkou  vozidla počas jazdy na zodpovedné miesta v závode bolo závislé len na ochote vezúcich sa zamestnancov. 

Predchádzajúci spôsob

 • Sporadická kontrola v autobusoch , finančne náročná, nespoľahlivá 
 • Proces bol netransparentný 
 • Zbytočná pracovná záťaž spojená s neúčelne vynaloženými nákladmi.
 • Minimálna kontrola oprávnenosti na nástup a počet ciest
 • Nedostatočný kontrolný aparát
 • Vplyv ľudského faktora a ochota vezúcich sa zamestnancov
 • Nemožnosť flexibilnej úpravy linky podľa chýbajúcich výrobných jednotiek
 • Finančné straty pri neflexibilnom reagovaní na absenciu alebo oneskorenie kľúčových pracovníkov

Ako funguje monitorovací systém GX

Telemetria (diaľkové meranie alebo meranie na diaľku) je metóda prenosu údajov meranej veličiny na diaľku resp. technické prostriedky na takéto meranie. Na menšie vzdialenosti sa používa mechanický, optický prenos, na veľké vzdialenosti obyčajne elek­trický, kedy možno prenášať informácie prenášať pomo­cou drôtov alebo bezdrôtovo. Telemetria v automobilovom priemysle a doprave, známa pod pojmom monitoring vozidiel je využívaná pre kontrolu prevádzky, pohonných hmôt i priamej komunikácie. GX solutions pri telemetrickom riešení pre VW Slovakia použila zamestnanecké RFID karty, čítačky kariet a integráciu do informačného prostredia závodu.

Novému projektu predchádzala analýza stavu, nasadenie hardwarových modulov v autobusoch, zabezpečenie externej databázy a vybudovanie spojenia s riadiacim softwarom vo VW Slovakia. 

Hardwarové vybavenie
Mobilná jednotka GX Box

 • Čítačka zamestnaneckých kariet nainštalovaná pri vstupných dverách v každom vozidle
 • Záznam prevádzkových parametrov
 • GPS prijímač

Zamestnanecké RFID karty

Softwarové riešenie

 • API rozhranie
 • integrácia nazbieraných dát do IS SAP
 • jednosmerná komunikácia zariadení pri odosielaní dát do IS klienta

Ako to funguje

 1. Vstup do vozidla je možný len so zamestnaneckou kartou
  (Pre zjednodušenie systému nie je potrebná žiadna nová alebo špeciálna karta na používanie systému, len preukaz VW SK).
 2. Zamestnanec si priložením karty na čítačku označí svoj vstup do autobusu.
 3. Každé vozidlo má nainštalované zberné zariadenie dát, obsahujúce prijímač GPS, prepojený s čítačkou a s vysielačom dát.

Toto zariadenie v pravidelných intervaloch odosiela na server

 • údaje o načítaných preukazoch
 • údaje o svojej polohe
 • každá takáto dátová komunikácia obsahuje aj časovú pečiatku. 

Výsledné dáta spracováva informačný systém pre riadenie autobusovej dopravy závodu.

1
Lokalizácia
2
Sledovanie pohybu, trás a rýchlostí
3
Identifikácia vodičov, stewardov a štýl jazdy
4
Kontrola paliva
5
Podmienky v interiéri (teplota, otvorenie dverí)
6
Komunikácia s dispečerom a automatické vyčítanie dát z tachografu
7
Prevádzkové parametrev (otáčky, nezávislé kúrenie, chod motora)
8
Identifikácia nástupu zamestnancov pri preprave do závodu

Sledovanie vozidiel

Sledovanie aktuálnej polohy vozidla online, vrátane údajov k stavu prevádzky. Zobrazenie rozmiestnenia autobusov podľa trás alebo liniek nad mapou. Kedykoľvek môžete nahliadnuť do reportov archivovanej histórie jázd. Definovanie oblasti pohybu pomáha ku kontrole príjazdov, odjazdov, prestojov, zastávok, či tankovaní. Systém zanalyzuje aj ďalšie neželané udalosti na trase. Za vodiča je automaticky vedená elektronická kniha s kompletným prehľadom jázd.

Identifikácia cestujúcich 

Lokalizácia vozidiel spolu s identifikáciou nástupu cestujúcich zjednoduší kontrolu dochádzky na zmeny. Dáta o ceste ľudí do práce sú prenášané v reálnom čase. Vďaka tomu systém poskytne pozíciu vozidla, trasu, obsadenosť a prípadné meškanie oproti cestovnému poriadku. Tieto údaje pomáhajú zodpovedným pracovníkom organizovať pracovné zmeny a zabezpečiť plynulú produkciu na linke.

Výsledok nasadenia monitorovacieho systému GX

Vďaka aktuálnym a realtime dátam od GX mohol VW Slovakia získať nový elektronický prehľad pri riadení svojich liniek a zabezpečiť plynulosť produkcie. 

Smart preprava zamestnancov do výrobných závodov

Smart preprava umožňuje získať automobilovej fabrike sofistikovaný nástroj pre management autobusových liniek. Hardvérové riešenie GX, s prvkami internetu vecí zabezpečuje precízny zber dát o vyťaženosti a priebehu prepravy zamestnancov. V spolupráci s komunikačno-softvérovými zložkami závodu prispieva k prevádzkovej efektívnosti a úspore nákladov. Systém poskytuje cenný reporting o tom, ako je zamestnanecký benefit dopravy využívaný a ako optimalizovať logistický proces.

 • dáta o preprave zamestnancov v reálnom čase
 • elektronizácia evidencie
 • online informácie o príchode alebo výpadku ľudí
 • včasný príchod
 • kompletná zmena
 • automatický výpočet zrážok zo mzdy
 • časová úspora
 • elektronická dokumentácia procesu

Čítačka zamestnaneckých kariet sníma čas, keď zamestnanec nastúpi do autobusu.
Okrem monitorovacej funkcie slúži aj ako alarm. V spolupráci s komunikačno-softvérovými zložkami systému podnikový softvér získava informácie, ktorí zamestnanci sa môžu oneskoriť do práce,“

Monika KrajčováChief marketing Officer v GX SOLUTIONS, a.s

Prínosy monitoringu GX pre VW Slovakia

Cez lokalizáciu autobusu riadiaci systém vyhodnotí aktuálny stav prepravy. Získa tak praktické informácie či pracovník nastúpil na obvyklej zastávke, či je na správnej linke, ako sa darí dodržať harmonogram jazdy, alebo aký vplyv môžu mať udalosti po ceste vplyv na príchod ľudí načas. Tieto informácie následne pomáhajú riadiacim pracovníkom udržať efektívnejšie plynulú výrobu.

 • Zvýšenie transparentnosti procesu riadenia autobusovej dopravy zamestnancov, 
 • Zefektívnenie procesu riadenia dopravy 
 • Úspora nákladov
 • Okamžitá informovanosť o aktuálnej pozícii vozidiel a o prípadnom meškaní autobusu
 • Prehľad o aktuálnej obsadenosti autobusu ako aj o vyťaženosti liniek;
 • Kontrola dodržiavania trasy, jazdných časov
 • Presné sledovanie nákladov interných zamestnancov
 • Zamedzenie čiernych pasažierov – zrušenie kontrolórov na jednotlivých linkách
 • Zrušenie kontrolórov dopravy z radov zamestnancov

Pozrieť GX riešenie v praxi

Za implementáciu takéhoto riešenia vo firme VolksWagen Slovakia GX prispela k získaniu 1. miesta v kategórii inovácia služieb od ministerstva hospodárstva SR.

Monika Krajčová
Marketing Manager v GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať