Klient: obec Dojč

Začiatok spolupráce: 2017

Cieľ spolupráce: zvýšenie prehľadu o odpadoch, zníženie nákladov samosprávy na odpad, zlepšenie životného prostredia

Poskytnuté služby: monitoring zberu odpadu GX zber odpadu

Zhrnutie prípadovej štúdie

Nevytriedeného odpadu v slovenských mestách a obciach v posledných rokoch pribúda a mestá a obce preto hľadajú riešenia, ako sa s rastúcim množstvom odpadu vysporiadať. Rastúce náklady na nakladanie s odpadom tlačia na zvyšovanie poplatkov od občanov a zároveň zaťažujú rozpočty samospráv. V obci Dojč začali od roku 2017 riešiť tento problém. S implementáciou GX solutions riešenia a vďaka verejne prístupným dátam o odpade sa zlepšil prístup obyvateľov a produkcia zmesového komunálneho odpadu v obci klesla od roku 2019 z 250 ton na približne 179,39 ton v roku 2020.

305

vyzbieraných ton odpadu v obci Dojč v roku 2017

179

vyzbieraných ton odpadu v obci Dojč v roku 2020

4

o 4 hodiny kratší vývozný čas

Množstvový zber odpadu je založený na jednoduchej myšlienke. Zaplať za to, čo vyhodíš. Takto si každá rodina vie sama vyhodnotiť koľko odpadu vygeneruje, aby tomu vedela prispôsobiť svoj rozpočet, ale aj spotrebiteľské správanie. Pri priamej finančnej motivácii, si človek môže povedať, že jeho úsilie prináša nejaké ovocie. Existujú rôzne formy takéhoto zberu: sledovanie počtu vyvezených nádob (objemový pohľad), sledovanie hmotnosti každej nádoby (hmotnostný pohľad) alebo dávať na výber rôzne velkosti nádob s rôznymi intervalmi odvozu. Ďalší krok od váženia auta s odpadom je váženie samotných nádob s odpadom. Tento spôsob znamená sofistikovanejší informačný systém, ale aj adresnejšie dáta, vyššiu úsporu a lepšie výsledky.

Komunálny odpad na Slovensku rastie najrýchlejšie z celej EÚ

Nevytriedeného odpadu v slovenských mestách a obciach v posledných rokoch pribúda obrovským tempom. Podľa najnovších čísel štatistického úradu produkcia zmesového komunálneho odpadu na Slovensku rastie najrýchlejšie z celej EÚ. Priemerný Slovák vyhodil v roku 2020 do odpadových nádob 446 kg smetí. Na 1 deň je to viac ako 1,2 kg odpadu. Celková produkcia dosiahla 2,43 mil. ton komunálneho odpadu.

Mestá a obce preto hľadajú riešenia, ako sa s rastúcim množstvom odpadu vysporiadať. Rastúce náklady na nakladanie s odpadom tlačia na zvyšovanie poplatkov od občanov a zároveň zaťažujú rozpočty samospráv, keďže mnohé samosprávy v praxi nemajú inú možnosť ako odpadové hospodárstvo dotovať z vlastných rozpočtov.

Jednou zo samospráv, ktoré sa rozhodli hľadať inovatívne riešenia, je obec Dojč, malá obec s takmer 1300 obyvateľmi.

Ako vyzerala situácia v obci pred zavedením automatizovaného množstvového zberu

Od manuálnej evidencie, cez plomby, až po váženie odpadu

V Dojči najprv v roku 2017 zaviedli manuálnu evidenciu vyvezených nádob. O dva roky neskôr obyvateľom obce rozdali plomby, ktorými mali označovať svoje odpadové nádoby v prípade, ak sú skutočne plné a majú sa vyviesť. Počet vývozov aj celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu vďaka tomu v obci klesali, avšak systém s plombami bol pre obyvateľov nekomfortný. Ďalším krokom, pre ktorý sa obec rozhodla, preto bolo váženie odpadu.

Prvé merania hmotnosti

V roku 2017 v Dojči začali smetiarske autá vážiť na poľnohospodárskom družstve. Hmotnosť vozidiel tu merali pred a po zbere odpadu v obci. Zaznamenali výrazné rozdiely medzi vážením na družstve a vážením na skládke odpadov. Tieto rozdiely boli v stovkách kilogramov a pri 26 vývozoch za rok to boli celé tony. Preto sa obec rozhodla robiť ďalšie zmeny a aby obyvateľov viac motivovala znižovať tvorbu zmesového komunálneho odpadu, postupne zaviedli množstvový zber.

Kompostéry, ďalšia pomoc pri boji s množstvom odpadu

Medzičasom obec získala z Environmentálneho fondu príspevok na kompostéry pre všetky domácnosti, vďaka čomu triedenie odpadu v obci ďalej rástlo. Produkcia nevytriedeného odpadu medziročne poklesla o 20 ton. Biologicky rozložiteľný odpad sa podarilo takmer úplne odkloniť zo smetných nádob do kompostérov.

Automatizované riešenie množstvového zberu

Napriek predošlým opatreniam zmesový komunálny odpad obci neklesal. Starostka obce Dojč sa v tomto obrátila na spoločnosť GX Solutions, aby získala lepší prehľad pri nakladaní s odpadom. Ako hovorí: “GX Solutions nám pomohli s riešením monitoringu kontajnerov, ktorým sledujeme vývozy aj produkciu odpadu a prekvapivo sa zlepšil aj prístup obyvateľov. S obyvateľmi o odpadoch aktívne komunikujeme hlavne osobne, ale aj prostredníctvom obecného webu aj obecných novín a ich prístup k odpadom sa veľmi zlepšil.“

Ako fungujú v praxi elektronické služby riešenia GX?

V obci Dojč sa zváža zmesový komunálny odpad každý utorok. Pred rodinnými domami sú vyložené odpadové nádoby. Tie sa od nádob v iných obciach líšia už na prvý pohľad: každú z nich označuje RFID elektronický čip.

Hardware riešenie

 • RFID čipy na plastové a kovové nádoby rôznych objemov
 • etikety pre evidenčný a informačný účel
 • Monitoring zvozového vozidla
  • GPS lokalizácia
  • sledovanie prevádzky vozidla
  • monitoring nadstavieb vozidla
  • RFID čítačka na snímanie nádob a automatizáciu výsypov
  • prepojenie na vážiaci systém s meraním hmotnosti nádob, tzv. dynamické váženie
 • Mobilný terminál na správu databázy čipov
Databázový softvér

 • elektronický reporting k nádobám, vývozom a množstvu odpadu
 • automatická evidencia výsypov
 • identifikácia nádob
 • detekcia čiernych nádob
 • jedna databáza, jedna dátová platforma

Moderné technológie robia odpad smart

Kým zákon od roku 2023 zavádza povinnosť váh priamo v zberových vozidlách, v Dojči sa rozhodli pre množstvový zber s nadstavbou váženia odpadu už teraz. Využili monitoring vývozu odpadu s individuálnym vážením každej nádoby na zmesový komunálny odpad.

Očipovanie nádob RFID čipmi zabezpečila obec vo vlastnej réžii a pri nastavení systému úzko spolupracovala s dodávateľom celého riešenia. Unikátne označenie dostala každá odpadová nádoba na zmesový komunálny odpad v Dojči.

Máme prehľad, kedy sa vývoz uskutočnil s presnosťou na minútu. Taktiež vidíme, či bola vyvezená neoznačená nádoba, ktorú vieme ľahšie identifikovať vďaka jej presnej lokalizácii.

Slavomíra MelišováStarostka obce Dojč

Prínosy pre vývozcu odpadu

 • automatický zber bez zásahu a chybovosti obsluhy
 • prehľad vyvezených nádob
 • automatizácia výsypov 
 • inventarizácia nádob
 • maximálne vyťaženie vozidiel
 • vyššia produktivita a kratší zvozový čas
 • výkazníctvo k faktúram a reklamáciám
 • optimalizácia zvozov a nákladov
 • kvalitnejšia služba pre klientov

Odpadomer pre racionalizáciu nákladov

Odpad nie je zadarmo. Rastúce náklady na nakladanie s odpadom tlačia na zvyšovanie poplatkov od občanov a zároveň zaťažujú rozpočty samospráv, keďže mnohé samosprávy v praxi nemajú inú možnosť ako odpadové hospodárstvo dotovať z vlastných rozpočtov.

Produkcia zmesového komunálneho odpadu v obci klesla po zavedení automatizovaného množstvového zberu z 250 ton v roku 2019 na 179,39 ton v roku 2020. S vážením odpadu v obci začali v júni 2020, takže pokles tvorby odpadu odzrkadľuje zatiaľ druhý polrok 2020. V aktuálnom roku preto starostka očakáva ešte výraznejší pokles.

K postupnému množstvovému zberu odpadu nás viedla hlavne snaha optimalizovať naše náklady na odpad. V roku 2015 sme z obecného rozpočtu doplácali na odpadové hospodárstvo 45 000 eur a pritom sme od obyvateľov na poplatkoch vybrali 18 000 eur. (..) Následne sme zvyšovali poplatky pre obyvateľov, ktoré predtým sedem rokov nerástli. Ale táto cesta nebola spravodlivá pre tých, ktorí triedili a produkovali minimum. Preto sme chceli nájsť spôsob, ako šetriť peniaze obci aj občanom. A ako sme zistili, riešenie nám môžu poskytnúť moderné technológie.

Slavomíra MelišováStarostka obce Dojč

Prínosy pre obec Dojč

 • adresný prehľad a evidencia uskutočnených zvozov
 • vyriešenie neplatičov a špekulantov
 • podklady a kontrola faktúr za zber
 • bezstarostný systém bez žetónov, nálepiek, čítačiek, skenovania …
 • kratší vývoz odpadu
 • zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a odklon zo skládok
 • preukázateľný rast triedenia odpadu

Prínos pre občanov a firmy

Približne pol roka po zavedení evidencie a váženia odpadových nádob starostka hodnotí projekt ako úspech a dostavili sa jasné výsledky v číslach.

 • nevytriedeného odpadu ubúda
 • informácie k vyvážanému odpadu
 • prehľad o službách vývozu 
 • zvýšenie záujmu o svoj odpad
 • zodpovednejší prístup vďaka dobrej motivácii
 • motivačné nastavenie poplatkov
 • lepšia komunikácia so samosprávou
 • obyvatelia počítajú aj s plánovanými zbermi nevytriediteľných zložiek ako napríklad nebezpečný odpad, elektroodpad 
 • začali fungovať charitatívne zbierky použiteľného šatstva, aby občania ušetrili

Celkový objem zmesového odpadu, ktorí obyvatelia vyprodukovali, bolo pri troch meraniach o 21 – 34 % nižšie. Každú nádobu v obci v súčasnosti vážia s presnosťou na jeden kilogram vďaka prepojeniu systému od GX s dynamickým vážením.
Solutions. Obec vďaka tomu získava cenný prehľad o tvorbe odpadu a o výsledkoch meraní podrobne informuje aj obyvateľov. Údaje o hmotnosti odpadu v nádobách jednotlivých rodinných domoch obec zverejňuje na svojom webe.

Obyvateľ si nedokáže predstaviť, koľko kilogramov odpadu má v odpadovej nádobe. Takto to má kvantifikované. Keď bude platiť za svoj skutočne vyprodukovaný odpad a pocíti to na svojej peňaženke, váženie odpadu nadobudne nový rozmer. Kto chce platiť za odpad viac?

Slavomíra MelišováStarostka obce Dojč

Motivačne nastavené poplatky

Okrem osvety a vzdelávacej práce s obyvateľmi chce obec obyvateľov motivovať, aby vyhadzovali menej nevytriedeného odpadu, aj nastavením poplatkov za odpad. Produkcia odpadu každej domácnosti sa tak má premietnuť do nákladov, ktoré pocítia rodinné rozpočty.

„Poplatky za odpad v roku 2021 budeme nastavovať podľa množstva vyprodukovaného odpadu danou domácnosťou v roku 2020,“ vysvetľuje starostka s tým, že presné údaje o tvorbe odpadu jednotlivých domácností obec získava vďaka aplikácii, ktorú obci spoločnosť GX Solutions dodala spolu s čipmi.

Poplatky tiež v obci nastavili motivačne, aby nedemotivovali domácnosti s deťmi do 2 rokov veku, ktoré vyhadzujú plienky. Keďže tieto rodiny nechceme trestať za to, že majú malé deti, z poplatku za odpad majú úľavu. Rovnako tak aj všetci obyvateľia trpiacim inkontinenciou.

Oplatí sa to?

Na záver každého projektu si treba položiť otázku či to úsilie stálo za to.
Ak by obec Dojč opäť stála pred rozhodnutím, či zaviesť váženie odpadu, podľa starostky by sa rozhodli rovnako. Priznáva, že zavádzanie nového systému nie je jednoduché, ale jednoznačne prináša výsledky a obci aj obyvateľom sa oplatí.

Údaje o hmotnosti odpadu v jednotlivých nádobách zverejňujeme na webe obce, takže čísla majú k dispozícii aj obyvatelia. Všímajú si, koľko odpadu tvoria a koľko smetí vyhadzujú iní. Tí, ktorí triedia dôsledne, vidia, že to má zmysel.

Slavomíra MelišováStarostka obce Dojč

Výhody systému GX zber odpadu do hĺbky pre ľudí zo samospráv

O úspechoch po zavedení množstvového zberu v obci Dojč sme sa porozprávali so starostkou obce Slavomírou Melišovou. GX Zber odpadu poskytuje reálne a aktuálne dáta k odpadu, ktoré odhalia neplatičov poplatkov  a pomáhajú urobiť poriadok v nádobách. Systém preukázateľne znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu a menej ho skončí na skládke.

Rozhovor so starostkou obce Dojč

Samosprávy, ktoré sa rozhodnú váženie odpadu zaviesť, sa však podľa S. Melišovej musia pred spustením systému pripraviť na niekoľko výdajov. Vstupné náklady zahŕňajú výdaje na vybavenie zberného vozidla, elektronické označenie nádob a potrebný softvér. Investície sa však vrátia vďaka prehľadu a kontrolnému mechanizmu, ktoré prinesú trvalé úspory vo viacerých oblastiach manipulácie s odpadom. Starostka ďalej zdôrazňuje, že skôr než sa začne so samotným vážením, je potrebné obyvateľov informovať a komunikovať s nimi o triedení odpadu. Tým sa zvýši celkové povedomie o fungovaní odpadového hospodárstva.

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu