Košická technická univerzita predstavila na konferencii BOZP slovenské riešenie GX Active Safety. GX Solutions sa zúčastnila konferencie, ktorá sa konala 9.-11. novembra na Štrbskom Plese. Cieľom konferencie bola prezentácia nových trendov, postupov prevencie a skúseností dobrej praxe v oblasti BOZP. 35. ročník priniesol aj naše technológie, ktoré zabezpečujú zvýšenie úrovne bezpečnosti práce a autonómne zabraňujú vzniku nebezpečných situácií.

Bezpečnosť na pracoviskách

Podceňovanie bezpečnosti práce je neúprosné. Bezpečnosti je jedno, či je alebo nie je riziko. Dôležité je, či je zabezpečená tak, aby k incidentom nedochádzalo alebo ak sa aj vyskytnú, boli riešené včas a na mieste vzniku bez ďalších následkov.

Ľudia často nevenujú pozornosť málo prehľadným situáciám a nebezpečným miestam. Nechodia po vyznačených miestach. Vstupujú do zakázaných sektorov. Behajú po fabrikách bez kontroly. Nevyhodnotia riziko pri obslužných činnostiach. Bezhlavo jazdia. Nedodržujú rýchlosť. Nechávajú za sebou pootvárané brány. Používajú techniku nevhodnú alebo nespôsobilú na požadovaný výkon. Robia si z nej dopravný prostriedok na cestu do jedálne… a zoznam udalostí by sme mohli rozširovať.

Aby firmy predišli ohrozeniu aplikujú rôzne spôsoby zabezpečenia a zvýšenie bezpečnosti práce od zákonných po odporúčané opatrenia od odborne spôsobilých subjektov. Každé má svoj význam a je účinné. Pri väčšine z nich však máme ľudský faktor.

Najčastejšie bezpečnostné riziká

V štatistikách bezpečnosti vedú incidenty a úrazy z oblasti dopravy.  Viac ako tretina vzniká pri manipulácii s bremenami. Sú to udalosti, ktoré nastávajú pri manipulačných prácach, v doprave a pri koordinácii obslužnej činnosti v rámci logistiky. A teda situácie pri akomkoľvek pohybe v priestore, kedy ľudský faktor vie byť efektívnejšie nahradený technológiou.

1

I. Dopravné prostriedky

2

III. Obrábacie a pracovné stroje

3

IV. Pracovné cestné dopravné priestory

4

V. Materiál, bremená, predmety

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Registrované pracovné úrazy

Ťažké pracovné úrazy

Smrteľné pracovné úrazy

S antikolíznym systémom bez vplyvu človeka

GX Active Safety funguje ako prevencia vzniku krízových situácií. Vyradí vplyv človeka, poskytne včasný signál na možné riziko. To na konci dňa nebude boľavé, drahé ani tragické.
GX Active Safety BOZP s úsporami a monitoringom

Automatizovaný antikolízny systém použiteľný vo výrobe, logistike, na stavbách a v každej prevádzke, kde treba zvýšenie bezpečnosti práce. Osoby aj technika sú zabezpečené detekčnými prvkami, ktoré automaticky upozorňujú na seba navzájom a na možné strety a kolízie. Automaticky upozorňujú na nebezpečenstvo (blíži sa vozík, pozor osoba, spomaľ …). Brány sú zabezpečené senzormi a systém umožní automaticky detekovať a autorizovať prechod podľa nastavených oprávnení. Stráži pohyb v rizikových miestach (výjazdy, uličky, neprehľadné križovatky…) a dokáže techniku automaticky spomaliť a upozorniť na hroziace nehody.

prevencia

identifikácia

adresnosť

reálny čas

digitalizácia

autonómnosť

Možnosti GX Active Safety pre zvýšenie bezpečnosti

Inteligentná bezpečnosť zvyšuje aj efektivitu 

GX Active Safety-funkcie-a-benefity

Inovatívna bezpečnosť na pracoviskách

interaktívna ochrana chodcov – zamestnanci, návštevy

ochrana zamestnancov pred kolíziami s technikou

ochrana pred kolíziami medzi technikou navzájom

zabezpečenie manipulačnej techniky

autonómne spomalenie manipulačnej techniky

zónovanie

zabezpečenie brán a prechodov

zabezpečenie slepých a neprehľadných miest prevádzky

ďalšie možnosti

GX Active Safety v aplikačnej praxi

Zníženie nárazov o viac ako 50% oproti prvému mesiacu používania.
Zvýšenie efektivity prevádzky vozíkov o viac ako 14% prispelo k 15% zníženiu nákladov na údržbu a celkovú redukciu flotily o 6%.
Vďaka adresnému prehľadu obsluhy sa stráca anonymita užívateľov a páchateľov incidentov.
Zvýšenie objasnenosti škôd až na 70%
Zvýšenie ohľaduplnosti k zverenému majetku, prepravám, budovám aj komunikáciám
Anulovanie možnosti zneužitia techniky
Rapídne zníženie škôd na výrobkoch a budovách
Do momentu kedy sa vodič prihlasoval len kartu patriacu stredisku mesačne sa vykazoval určitý čas v režime zásobovania. Po menovitom prihlásení došlo k zníženiu tohto času o 75%.
Ľahšie zapracovanie zamestnancov do prevádzkových štandardov=minimalizácia nákladov na opravy techniky
Pozitívny príklad pre zahraničné pobočky, ocenenia od materských firiem napr. pri auditoch, investovaní do rozvoja, pri hľadaní úspor.

Konferencia BOZP 2022: Monika Krajčová – Praktické možnosti technológie pre bezpečnosť na pracovisku

Boli sme na konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce, aby sme predstavili aktuálne riešenia bezpečnosti práce. Mnohé podniky odpovedajú inováciami. Volia progresívnejší prístup a svoje štandardy bezpečnosti práce dopĺňajú alebo nahrádzajú technologickými riešeniami. Uvedomujú si prepojenie úrovne bezpečnosti s prevádzkou. Zvýšením úrovne bezpečnosti šetria aj zdroje, financie a čas pracovníkom, aby nebezpečné situácie boli bez následkov.

hovorí marketingová manažérka Monika Krajčová,ktorá spoločnosť zastupovala.
GX Active Safety na konferencii BOZP 2022

GX Active Safety účinne podporuje kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Budú zdravé, ak je bezpečnosť zabezpečená preventívne a teda spôsob zabezpečenia predchádza riziku a znižuje záťaž aj náklady.

Emília Vadócz
Marketing Specialist, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu