Klient: Hydro Extrusion Slovakia, a.s.

Začiatok spolupráce: 2017

Cieľ spolupráce: kontrola nad bezpečnosťou prevádzky

Poskytnuté služby: antikolízny systém GX Active Safety

Zhrnutie prípadovej štúdie

Pre výrobný podnik v Žiari nad Hronom, vlastnený nórskou spoločnosťou, je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci jednou z najdôležitejších priorít. Cieľom bolo zaistiť bezpečnosť  pohybu zamestnancov a techniky. Najdôležitejšia požiadavka Hydro Extrusion Slovakia, a.s. bola zvýšiť mieru bezpečnosti, správne monitorovať možné kolízne situácie, zjednodušene vyhodnocovať a evidovať tieto udalosti. Spätne vyhľadať nielen kto bol „jazdcom“, ale vedieť okamžite riešiť aj spätne zistiť, kde sa incident stal v prípade nárazu vozíka alebo stretu obslužnej činnosti techniky s osobami.

430

ľudí

19 000

ton hliníkových profilov ročne

4

zmenná prevádzka

V štatistikách úrazovosti vedú podľa Národného inšpektorátu práce bezpečnostné incidenty v oblasti dopravy a viac ako tretina vzniká pri manipulácii s bremenami. Pohyb osôb, presuny a obsluha techniky aj logistika materiálu sú tie situácie, kde je eliminácia kolízií obzvlášť dôležitá.

Smart technológie zamerané na BOZP

Bezpečnosť sa ešte stále častokrát rieši prostredníctvom manuálneho plánovania a zapisovania nehôd. Sú však bezpečnostné opatrenia so závislosťou na človeku dostatočné? Stačia „iba“ oblúkové zrkadlá a manuálna evidencia? Možno takéto opatrenia považovať za účinnú prevenciu vzniku krízových situácií? Bezpečnosť na pracovisku, práve vďaka technológiám, už nemusí byť na papieri a ponechaná na ľudský faktor. Elektronizácia zvyšuje jej úroveň a lepšie chráni bezpečnosť pohybu zamestnancov a techniky.

Aj zákon o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ukladá zamestnávateľom povinnosť zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom. Žiarsky závod sa popri súčasných zákonných povinnostiach zabezpečenia bezpečnosti vo výrobe rozhodol začleniť do každodennej prevádzky smart riešenia.

Po viac ako piatich dekádach lisovania hliníka v Žiari nad Hronom sa spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia a.s. rozhodla ešte viac otvoriť novým technológiám.

Ako vyzerala situácia v závode pred zavedením technológií k bezpečnosti na pracovisku

Od monitoringu techniky k predchádzaniu nebezpečným situáciám

Záznamy na techniku boli vedené starým spôsobom. Na každej zmene bol evidovaný vodič a ten kto preberie na jednotlivej zmene pridelenú techniku. Existuje 24 hodinový prístup k vysokozdvižným a 4 zmenný režim prevádzok so 14 ks dopravnej techniky. Vyše 50 zamestnancov má oprávnenie na obsluhu týchto vozíkov. Pohyb techniky, zamestnancov, návštev, navyšovanie výroby prinášajú rôzne nebezpečné situácie. Zmena bola preto potrebná.

Bezpečnosť pohybu v závode

Na priblíženie, prevádzku tvorí areál, ktorý pozostáva z troch rozsiahlych výrobných hál, lisovne, haly na eloxovanie, hala opracovania plus ďalšie priľahlé budovy ako sklady. Navyše vozíky, okrem spomenutého areálu , jazdia aj mimo, kde sídlia kooperujúce spoločnosti. GX riešenia detailne monitorujú denný chod prevádzky, strážia udalosti a pomáhajú predchádzať nebezpečným situáciám. Popri analýze vyťaženosti vozíkov, identifikácii obsluhy, detekcii nárazov a manažmente batérií je podpora bezpečnosti najdôležitejšou prioritou.

S monitorovaním techniky sme sa rozhodli zvýšiť aj bezpečnosť návštev, našich kolegov z iných Hydro spoločností; zákazníkov, ako aj pracovníkov dodávateľských a obslužných činností.

Lukáš ŠtulajterLogistics Manager

Bezpečnosť podporovaná inovatívnymi technológiami

Hoci najdôležitejšou požiadavkou Hydro Extrusion Slovakia bolo zvýšiť mieru bezpečnosti vďaka správnemu monitorovaniu možných kolíznych situácií a tiež ich zjednodušenému  vyhodnocovaniu, nové technológie majú širší záber. Chránia nielen pracovníkov a návštevy, ale všetok pohyb techniky aj logistiku materiálu.

Ako funguje smart riešenie GX Active Safety?

Podpora bezpečnosti je jednou zo smart funkcií monitorovacieho systému GX. Zariadenia a osoby majú pri sebe detekčnú jednotku, ktorá signalizuje prítomnosť, vzdialenosť objektu či osoby a priamo nebezpečenstvo kolízie. Personálne monitorovacie zariadenie upozorňuje osobu na blížiaci sa vozík a automatické upozornenie dostáva okamžite aj vodič.

Riešenie

 • Senzory na monitorovanie techniky
 • Detečný personal tag
  • prevedenie náramok-hodinky
  • detekcia nebezpečnej blízkosti
  • vibračná signalizácia – alarm nebezpečenstva
  • automatické upozornenie chodca aj vodiča
 • UWB infraštruktúra

Moderné technológie robia bezpečnosť smart

Kontrolou vzájomnej interakcie medzi personálom, strojovou a manipulačnou technikou riešenie zvyšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, chráni vybavenie i manipuláciu s majetkom.

Pre výrobný podnik Hydro Extrusion Slovakia, kde sa denne manipuluje s desiatkami ton hliníkového materiálu, ide o dôležitý systém, ktorým podnik získal kontrolu nad bezpečnosťou prevádzky.

Nakoľko sme sa rozhodli monitorovať techniku správne, kritériá výberu boli pre nás jednoznačné. Získať s predmetným systémom aj kontrolu nad bezpečnosťou. A to znížením možností stretu človeka s človekom, vozíka s iným vozíkom.

Lukáš ŠtulajterLogistcs Manager

Prínosy GX technológií pre bezpečnosť

 • zvýšenie úrovne bezpečnosti
 • eliminácia kolízií
 • identifikácia nebezpečenstva
 • okamžitá identifikácia incidentov 
 • okamžité riešenie udalostí
 • žiadne zdržania a prestoje
 • kontrola nad bezpečnosťou
 • zníženie rizík
 • elektronizácia-žiadna administratíva
bezpečnosť pohybu zamestnancov

Nedodržiavanie bezpečnosti v logistike je náklad

Kolízne situácie medzi osobami a technikou majú zbytočné časové a ekonomické dopady. Nehody, škody, úrazy, výpadky, prestoje, sú nežiadúce udalosti. Včas neodhalené incidenty, neohlásené chyby, neskontrolovaný stav vozíka vedú zasa k neplánovaným nákladom na údržbu. Bezpečná jazda a manipulácia si vyžaduje nielen dobré návyky a skúsenú obsluhu. Závod využíva už dlhšie aj riešenie na monitoring a riadenie manipulačnej techniky. Tento systém stráži pohyb vozíkov, manažuje udalosti a optimalizuje logistiku.

K tomuto GPS monitoringu pohybu pribudla v riešeniach GX vyspelá UWB bezdrôtová technológia. Jej možnosti slúžia na presnú lokalizáciu akýchkoľvek objektov, nasadenie prvkov antikolíznych systémov a sledovanie všetkého pohybu po fabrike.

Dôvodom je množstvo operácií a prevádzkových procesov, ktoré sa dodnes buď vo výrobe nevyskytovali alebo si vyžadujú bezchybnú koordináciu pracovníkov s logistikou a obslužnými činnosťami. Bezpečnosť pohybu zamestnancov a techniky naberá na dôležitosti.

RTLS-tracking-osob

Testovali sme aj produkty iných dodávateľov. Prišli sme k záveru, že počet motohodín a kniha jázd pre zaistenie bezpečnosti nestačia. Zvyšovanie bezpečnosti je priorita a riešenie s touto pridanou hodnotou sme našli.

Lukáš ŠtulajterLogistic Manager

Prínosy pre závod Hydro Extrusion Slovakia

 • zber dát o pohybe a prevádzke techniky
 • prehľad kto obsluhoval vozík
 • autorizované používanie techniky
 • monitoring a prehľad nárazov
 • prehľad kedy vozík opustí areál
 • elektronická predprevádzková kontrola
 • detekcia zaťaženia lyžín
 • manažment udalostí
 • vyťaženosť techniky a obsluhy

GX Active Safety aj pre bezpečné prejazdy bránami

Rohy, križovatky, výjazdy, brány sú miesta, kde pracovníci bývajú často nepozorní. Riziko nebezpečných situácií sa zvyšuje. Ignorovanie rýchlosti, jazda s vidlicou a bremenom, jazda s namontovaným prídavným zariadením a ďalšie udalosti môžu byť pod dohľadom GX technológií.

 1. kontrola pohybu v kritických zónach
 2. bezpečný automatický prejazd bránou
 3. autorizované otváranie a prejazdy bránami
 4. automatické spomalenie oblasti
 5. detekcia objektov v lokalitách
Detaily týchto možností
bezpečnosť pohybu techniky

Oplatí sa to?

Na záver každého projektu si treba položiť otázku či kroky a investícia klienta stáli za to.
Bezpečnosť práce je oblasťou, kde technológie majú bezpečnostný aj ekonomický rozmer. Eliminujú vplyv ľudského faktora, čo minimalizuje riziko incidentov a šetrí čas aj prostriedky na riešenie následkov bezpečnostných problémov.

Môžeme byť v kľude. Ideme cestou inovácií, s ktorými máme bezpečnosť a efektivitu pod kontrolou za každých podmienok.

Lukáš ŠtulajterLogistics Manager

GX technológie pre bezpečnosť prevádzky

Riešenie GX Active Safety využijete všade tam, kde je potrebné zvyšovať úroveň alebo udržiavať bezpečnosť. Riešenie GX Store využijete všade tam, kde je potrebná kontrola a analytika využívania techniky pre zefektívnenie intralogistiky.

Podobné riešenia sú dnes najmä o proaktivite manažmentov firiem a vhodnej kombinácii technológií a ekonomických výhod. Čoraz viac sa preto od firiem očakáva zmena prístupu, pretože do ďalších rokov bude zvyšovanie úrovne elektronizácie aj v oblasti bezpečnosti nutnou potrebou.

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu